Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenie dobry start 300

Świadczenie DOBRY START

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”

(Dz.U.2018.1061 z dnia 2018.06.01)

1. Prawo do świadczenia dobry start przysługuje:

1) obywatelom polskim

2) cudzoziemcom

2. Osoby uprawnione do świadczenia dobry start:

1.  Świadczenie dobry start przysługuje:

1.1) rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych - raz w roku na dziecko;

1.2) osobom uczącym się - raz w roku.

2.  Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

2.1) przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

2.2) przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

3.  Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

3.1) ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

3.2) ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

4.  W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

 

3. Warunki przyznania i wysokość świadczenia.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie dobry start, a w przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej albo ubiegania się o świadczenie dobry start przez osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą w rozumieniu ustawy - w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej się albo siedziby placówki opiekuńczo-wychowawczej albo regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej.

Świadczenie dobry start przysługuje jednorazowo osobom, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, w wysokości 300 zł.

4. Świadczenie dobry start nie przysługuje:

4.1) jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;

4.2) na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

5. Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

5.1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;

 

 

 

5.2) banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku (tradycyjna forma papierowa), a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lipca danego roku.

Formularze wniosków o przyznanie świadczenia „ Dobry Start” dostępne będą w:

1. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmnie, ul. Kościuszki 3/2,

2. Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie   https://gopschelmno.naszops.pl/

Ponadto dodatkowych informacji o warunkach ubiegania się o świadczenie dobry start udzielają pracownicy GOPS Chełmno tel. (056) 471 60 50 lub 537-427-110.

 

FORMULARZE DO POBRANIA NA STRONIE BIP GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ klik

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4