Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja na temat opieki wytchnieniowej

Utworzono dnia 06.08.2020

 

Gmina Chełmno informuje, iż przystąpiła do resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wspierania Osób Niepełnosprawnych

Celem głównym Programu jest: wsparcie członków rodzin  lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

- dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

-   osobami  ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy  w sprawowaniu opieki oraz podniesienia swoich umiejętności                           i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

Obecny Program realizowany jest do 31 grudnia 2020 r.

 

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać:

1) w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie

ul. Kościuszki 3/2

86-200 Chełmno

Tel. 56 471 60 50

2) na stronie MRP i PS : https://www.gov.pl/web/gov/szukaj?scope=rodzina&query=opiek+wytchnieniowa+2020

 

Osoby zainteresowane wsparciem prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmnie w godzinach urzędowania od  10 sierpnia  2020 r.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chełmnie z siedzibą w Chełmnie, ul. Kościuszki 3/2, 86–200 Chełmno,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej jest możliwy pod numerem tel. nr. (56) 686 15 40,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia, bądź odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej. – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie:

– Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od dnia ich udostępnienia
z rejestru centralnego, z wyjątkiem informacji dotyczących osób, którym świadczenie nie zostało przyznane, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia bez rozpatrzenia, następnie po tym czasie dane zostają usunięte,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00–193 Warszawa,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa.

 

Zostałam/–em zapoznany z klauzulą informacyjną

……………………………………………………

                              (data i podpis)

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4