Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r.  o wsparciu kobiet w ciąży i  rodzin „Za życiem” (Dz.U.2019.473 t.j. z dnia 2019.03.12)

1.Ustawa określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

1) świadczeń opieki zdrowotnej;

2) instrumentów polityki na rzecz rodziny

2. Katalog działań podejmowanych jako wsparcie kobiet w ciąży i rodzin:

1.  Wsparcie, o którym mowa w art. 1, jest realizowane przez:

1.1) zapewnienie dostępu do informacji w zakresie rozwiązań wspierających rodziny oraz kobiety w ciąży,

1.2) zapewnienie kobietom w ciąży dostępu do diagnostyki prenatalnej,

1.3) zapewnienie odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej oraz w sytuacji niepowodzeń położniczych

- na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

2.  Wsparcie, o którym mowa w art. 1, obejmuje także zapewnienie:

2.1) dostępu do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę;

2.2) jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

2.3) odpowiednich świadczeń opieki zdrowotnej dla dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

2.4) dostępu do usług koordynacyjno-opiekuńczo-rehabilitacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;

2.5) możliwości przeprowadzenia porodu w szpitalu III poziomu referencyjnego;

2.6) innych świadczeń, w tym w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

3.  Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

3.Jednorazowe świadczenie pieniężne:

1.  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3, przyznaje się, na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

2.  Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

3.  Prawo do jednorazowego świadczenia ustala się na wniosek

4.  Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.

5.  Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

6.  Pozostawanie pod opieką medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

Kwoty jednorazowego świadczenia nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Świadczenie nie podlega egzekucji.

Przyjmowanie wniosków oraz ich rozpatrywanie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmnie. Druki wniosków o jednorazowe świadczenie są dostępne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chełmnie oraz na stronie internetowej pod adresem https://gopschelmno.naszops.pl/

Ponadto dodatkowych informacji o warunkach ubiegania się o jednorazowe świadczenie udzielają pracownicy GOPS Chełmno tel. (056) 471 60 50 lub 537-427-110.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4